Cổ tức là gì? Làm sao để nhận được cổ tức? Quy định về trả cổ tức? Tra cứu lịch trả cổ tức ở đâu?

Cổ tức là một phần lợi nhuận mà một công ty chia sẻ với các cổ đông của mình. Khi một công ty hoạt động tốt và có lợi nhuận, họ có thể quyết định trả cổ tức cho các cổ đông nhằm thể hiện sự tri ân và hỗ trợ cho việc đầu tư của họ. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về cổ tức là gì? Làm sao để nhận được cổ tức? và Quy định về trả cổ tức?.

Videos Cổ tức là gì? Làm sao để nhận được cổ tức? ra cứu lịch trả cổ tức ở đâu?

1. Cổ tức là gì?

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. 

Khi một công ty hoạt động tốt và có lợi nhuận, họ có thể quyết định trả cổ tức cho các cổ đông nhằm thể hiện sự tri ân và hỗ trợ cho việc đầu tư của họ. Có rất nhiều hình thức chi trả cổ tức, nhưng có 2 hình thức trả cổ tức phổ biến là: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Cổ tức là gì?
Cổ tức là gì?

Nếu chi trả bằng tiền mặt: thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ cổ tức sẽ được tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu (không tính trên giá thị trường giao dịch hàng ngày).

Ví dụ: Ngày 10/07, Cổ phiếu ABC. thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Như vậy, cứ một cổ phiếu ABC của công ty sẽ nhận được 10.000 x 5% = 500 đồng. Nếu cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 10.000 x 500 = 5.000.000 đồng.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ và chuyển vào tài khoản cổ đông dưới hình thức cổ phiếu thông thường.

Ví dụ: Ngày 10/07, Cổ phiếu XYZ. chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3. Như vậy, nếu cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu XYZ thì sẽ sẽ nhận được thêm 3000 cổ phiếu XYZ.

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền khi chia cổ tức

Để được nhận cổ tức, Nhà đầu tư cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Vì sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh. Nhà đầu tư có thể tham khảo về ngày giao dịch không hưởng quyền.

Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức:

Pc =(P+(Pa x a)-C)/(1+a+b)

Trong đó:

 • Pc: Giá cổ phiếu đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức
 • P: Giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
 • Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua ưu đãi
 • a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị tính %
 • b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đơn vị tính %
 • C: Cổ tức bằng tiền.
Lịch trả cổ tức của một doanh nghiệp
Lịch trả cổ tức của một doanh nghiệp

Ví dụ minh họa:

Cổ phiếu ABC ngày 10/7 có giá P = 22.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ phiếu ABC. Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 30%. Doanh nghiệp phát hành thêm 1,34 tỷ cổ phiếu theo mệnh giáo 10.000 đồng/cổ phiếu để thực hiện tương ứng tỷ lệ 30%.

Vậy theo ví dụ chúng ta có thông số sau:

 • P = 22.000 đồng/cổ phiếu
 • Pa = 10.000 đồng/cổ phiếu
 • a = 30%
 • b = 30%
 • C = 500 đồng ( cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, = 10.000×5%)

Sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu ABC điều chỉnh như sau:

Pc = (22.000 + (10.000×30%) – 500)/(1 + 30% + 30%) = 15.300 VNĐ

Cách tính thuế thu nhập từ cổ tức?

Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt, Nhà đầu tư/cổ đông sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập 5%. Nếu công ty trả cổ tức 500 đồng/cp, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được 475 đồng/cp.

Nếu nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu, Nhà đầu tư chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Chỉ khi thực hiện quyền chuyển nhượng cổ phiếu, Nhà đầu tư mới phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, với mức khấu trừ 5% (chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ bán cổ phiếu).

Cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu Nhà đầu tư đều phải đóng thuế
Cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu Nhà đầu tư đều phải đóng thuế

Nên mua cổ phiếu trước hay sau khi chia cổ tức?

Theo ý kiến từ nhiều chuyên gia, việc mua cổ phiếu trước hay sau khi chia cổ tức không quan trọng mà phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của mỗi người, giá trị nội tại của doanh nghiệp niêm yết và cả xu hướng thị trường. Nhưng thường cổ phiếu trước khi chia cổ tức sẽ có đợt đánh lên để chia cổ tức, nếu có tin tức sớm Nhà đầu tư tham gia đúng sóng cũng có thể thành công.

Đầu tư cổ phiếu theo cổ tức là chiến lược an toàn đối với các nhà đầu tư dài hạn, củng cố và gia tăng cổ phần tại công ty đó. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc doanh nghiệp chia cổ tức, nhất là cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ không đem lại giá trị lợi nhuận cao.

Nếu muốn đầu tư cổ phiếu theo cổ tức, trước khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư nên tìm hiểu các thông tin về ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng, mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết trong vòng hai quý gần đây, thị trường đang trong xu hướng tăng… để ra quyết định tùy theo chiến lược cá nhân.

3. Một số quy định về trả cổ tức

Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi cổ tức như sau:

a. Điều kiện trả cổ tức

– Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

– Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Pháp luật quy định rất rõ về trả cổ tức
Pháp luật quy định rất rõ về trả cổ tức

b. Hình thức trả cổ tức

Hình thức trả cổ tức được quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

c. Thời hạn trả cổ tức

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Lịch chi trả cổ tức được thông báo rất nhiều trên truyền thông
Lịch chi trả cổ tức được thông báo rất nhiều trên truyền thông

d. Thông báo trả cổ tức

Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trả cổ tức trái quy định thì cổ đông phải làm thế nào?

Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, trả cổ tức trái với quy định trên, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

Cổ đông sẽ phải hoàn trả cổ tức cho công ty nếu việc trả cổ tức trái quy định
Cổ đông sẽ phải hoàn trả cổ tức cho công ty nếu việc trả cổ tức trái quy định

5. Website tra cứu lịch trả cổ tức ở đâu?

Nhà đầu tư có thể tra cứu lịch trả cổ tức của các doanh nghiệp tại đây: Lịch trả cổ tức

Trên đây chúng tôi chia sẻ về cổ tức là gì? quy định cổ tức? hy vọng bài viết chúng tôi đã mang đến thông tin giúp ích cho Nhà đầu tư, hãy chia sẻ bài viết cho chúng tôi!

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Khóa học chứng khoán, Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Dữ liệu Forex cho Amibroker, Youtube chứng khoán,…. Hãy truy cập website: nududo.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *