Chia sẻ bộ lọc cổ phiếu break-out (tích lũy)

Bài viết tôi sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư bộ lọc cổ phiếu break-out hay tích lũy trong Amibroker, bộ lọc này sẽ giúp nhà đầu tư lọc ra dòng tiền vào cổ phiếu.

Bộ lọc theo break-out và tích lũy tôi xếp vào làm một cái, vì sao?. Tín hiệu mua break-out phải dựa trên nền tảng của cổ phiếu tích lũy, thì điểm mua nó mới chính xác cao được.

Xem thêm: Code lọc cổ phiếu trong amibroker miễn phí

Các bạn copy toàn bộ đoạn code vào Amibroker, rồi lưu vào file AFL để chạy được:

_SECTION_BEGIN(“CODE AMI LOC DONG TIEN”);

Plot(C,””,IIf(C>Ref(C,-1),colorCustom9,colorRed),styleCandle);

DK1 = V>100000; //(Khối lượng lớn hơn 100000)

DK2 = C>5; //(Giá cổ phiếu lớn hơn 5 nghìn)

DK3 =V>0.8*MA(Ref(V,-1),10);// khối lượng lớn hơn 80% trung bình 10 phiên.

DK4 = C>1.02*Ref(C,-1);// giá lớn hơn 2% phiên liền trước, nếu muốn giá trị cáo hơn 2% thì thay 1.02 thành 1.03, 1.04… tùy các bác chọn. 

DK6 = C>1.02*MA(C,5); // giá của phiên đó tăng 2% so với trung bình 5 phiên.

Buy = (DK1 AND DK2 AND DK3 AND DK4 AND DK6); //(Điều kiện mua)

PlotShapes(IIf( Buy , shapeUpArrow , shapeNone), colorGreen,0,Low, Offset=-15) ;//(Mũi tên báo mua)

Filter = Buy;

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(“Price”);

Title = EncodeColor(colorYellow)+ FullName()+”(“+Name()+”) – ” + “Hotline :” + EncodeColor(colorRed)+ ” 0372.095.129″ + EncodeColor(colorYellow)+ ” – Website : “+ EncodeColor(colorRed)+”Nududo.com” + EncodeColor(colorWhite) + ” – ” + Interval(2) + EncodeColor(colorWhite) + ” – ” + Date() +”\n” +EncodeColor(colorWhite) +”Mo cua-“+O+” “+”Cao-“+H+” “+”Thap-“+L+” “+“Dong cua-“+C+” “+ “Khoi Luong= “+ WriteVal(V);
FS=Param(“Font Size”,35,11,100,1);

GfxSelectFont(“Times New Roman”, 34, 700, italic = True, underline = False, True );

GfxSetBkMode( colorWhite );

GfxSetTextColor( ParamColor(“Color”,colorCustom9) );

Hor=Param(“Horizontal Position”,234,1,1200,1);

Ver=Param(“Vertical Position”,1,1,1,1);

GfxTextOut(“”+C,Hor-150 , Ver+30 );

GfxTextOut( Name(), Hor,Ver-50 );

YC=TimeFrameGetPrice(“C”,inDaily,-1);

DD=Prec(C-YC,2);

xx=Prec((DD/YC)*100,2);

GfxSelectFont(“Times New Roman”, 14, 700, italic =True, underline = False, True );

GfxSetBkMode( colorWhite );

GfxSetTextColor(ParamColor(“Color”,colorCustom9) );

GfxTextOut(“”+DD+” (“+xx+”%)”, Hor-150, Ver+85 );

GfxSelectFont(“arial”, 18 );

GfxSetTextColor(ParamColor(“dong”,colorCustom8) );

GfxSetTextAlign( 6 );// center alignment

GfxSetTextColor( ColorRGB( 255, 255, 0 ) );

GfxSetBkMode(0); // transparent

GfxSelectFont(“UVN But Long 1”, Status(“pxheight”)/26 );

GfxTextOut( “CODE AMI LOC DONG TIEN”, Status(“pxwidth”)/2, Status(“pxheight”)/18 );

GfxSelectFont(“UVN But Long 1”, Status(“pxheight”)/36 );

GfxTextOut( “Hotline : 0372.095.129 – Website : Nududo.com” , Status(“pxwidth”)/2, Status(“pxheight”)/8 );

GfxSetTextColor( colorLightGrey );

GfxSelectFont(“UVN But Long 1”, Status(“pxheight”)/46 );

GfxTextOut( FullName() , Status(“pxwidth”)/1.2, Status(“pxheight”)/9 );

GfxTextOut( “(“+Name()+”) ” , Status(“pxwidth”)/1.2, Status(“pxheight”)/7 );

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN(“Vol”);
no=Param( “Swing”, 10, 1, 55 );
res=HHV(H,no);
sup=LLV(L,no);
avd=IIf(C>Ref(res,-1),1,IIf(C<Ref(sup,-1),-1,0));
avn=ValueWhen(avd!=0,avd,1);
tsl=IIf(avn==1,sup,res);
VCol = ParamColor(“Vol. Color”, colorLime );
VH = Param(“Volume Height”, 5,1,15,1 );
SetBarFillColor( IIf( V > Ref(V,-1), colorGreen, colorRed) );
PlotOHLC(0,V,0,V,”Volume”,VCol,styleCandle|styleOwnScale,VH );
_SECTION_END();

Bộ lọc cổ phiếu tích lũy và Break-out chính xác cực cao

Chúng tôi tạo ra công cụ sàng lọc cổ phiếu mang tên hoa loa kèn về bản chất nó dựa trên tích lũy và break-out, điểm mua chính xác rất cao, nhà đầu tư quan tâm tới bộ lọc này có thể xem videos dưới đây.

Nếu quan tâm tới code lọc đó có thể đặt mua nó tại đây: https://bit.ly/2YMKLNK

Bộ lọc cổ phếu hoa loa kèn

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ cho các nhà đầu tư bộ lọc cổ phiếu tích lũy và break-out, rất hy vọng các nhà đầu tư thành công. Các nhà đầu tư quan tâm tới khóa học chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán, có thể liên hệ hotline: 0372.095.129

4 thoughts on “Chia sẻ bộ lọc cổ phiếu break-out (tích lũy)
  1. Pingback: Bộ lọc cổ phiếu 68 sử dụng như thế nào – Siêu chợ chứng khoán Nududo

  2. Pingback: Tổng hợp link tải phần mềm chứng khoán - phần mềm xem chứng khoán

  3. Pingback: Top 8 code Amibroker hay nhất hiện nay và chính xác nhất

  4. Pingback: Top 3 Code tín hiệu mua bán trong Amibroker hay được sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.